Відділ управління персоналом, діловодством та комунікацій з громадськістю і ЗМІ

 

Відділ управління персоналом, діловодством та комунікацій з громадськістю і ЗМІ є самостійним структурним підрозділом Басейнового управління водних ресурсів річки Тиса. У своїй діяльності відділ керується Конституцією України, законами України, постановами Верховної Ради України,  указами  і  розпорядженнями  Президента  України, постановами і розпорядженнями  Кабінету  Міністрів України,  Положенням про відділ та іншими нормативними актами. Відділ підпорядковується безпосередньо начальнику БУВР Тиси відповідно до наказу про розподіл функціональних повноважень між керівництвом БУВР Тиси.

Завдання, функції відділу:

– здійснення принципу добору та розстановки персоналу за діловими та особистісними властивостями, контроль за його правильним використанням на роботі;

– заходи щодо формування стабільного трудового колективу, зниження плинності персоналу та зміцнення трудової дисципліни;

– забезпечення підприємства необхідною кількістю персоналу керівного складу, спеціалістів, робітників та допоміжного персоналу потрібних професій та кваліфікацій відповідно до затверджених штатів.

– участь у роботі щодо виховання трудового колективу підприємства у дусі високої відповідальності за доручену справу, суворого додержання дисципліни та непримиренності до недоліків;

– організація розробки прогнозів, визначення точної потреби в кадрах і джерелах її задоволення на основі вивчення ринку праці, встановлення прямих зв`язків з навчальними закладами та службами зайнятості, контактів з підприємствами аналогічного профілю, інформування працівників всередині підприємства про наявні вакансії, використання засобів масової інформації для розміщення оголошень про наймання працівників;

– організація приймання на роботу, переведення, звільнення, відпустки особового складу персоналу підприємства відповідно до чинного законодавства та нормативних документів;

– організація проведення атестації працівників, її методичне й інформаційне забезпечення;

– здійснення аналізу професійного, освітнього та вікового складу персоналу, а також інші соціально-демографічні дані з метою використання для поліпшення якісного складу персоналу, для складання відповідних розділів плану соціального розвитку колективу;

– бере участь в організації роботи та виробничої практики студентів базових та прикріплених до підприємства навчальних закладів;

– виконує роботу щодо сприяння у навчанні без відриву від виробництва працівників підприємства, а також щодо обліку та контролю результатів їх навчання;

– підготовляє всі види державної звітності та поточної інформації про чисельний та якісний склад персоналу;

– контролює виконання керівниками підрозділів наказів і розпоряджень керівництва підприємства з питань роботи з персоналом;

– ведення архіву особових справ, підготовка документів до здачі на державне зберігання;

– ведення діловодства у БУВР Тиси, встановлення в БУВР Тиси єдиного порядку документування управлінської інформації і роботи з документами із застосуванням сучасних автоматизованих систем;

– забезпечення дотримання єдиних вимог щодо підготовки документів та організації роботи з ними в умовах електронного документообігу;

– розроблення інструкції з діловодства та номенклатури справ БУВР Тиси;

– робота щодо звернень громадян. Ведення документації, здійснення контролю за дотриманням законодавства щодо розгляду заяв, скарг та звернень громадян;

– розробка і корегування мобілізаційного плану та необхідних додатків, розрахунків і відомостей до них, залучаючи при цьому керівний склад апарату управління та структурних підрозділів;

– ведення військового обліку військовозобов`язаних і призовників та бронювання військовозобов`язаних в БУВР Тиси і контроль стану цієї роботи в підвідомчих МУВГ. Розробка і своєчасне подання  встановленої звітності;

– розробка та здійснення заходів щодо забезпечення захисту конфіденційної інформації, постійного контролю за її дотриманням під час проведення всіх видів робіт з матеріальними носіями конфіденційної інформації;

– організація та забезпечення ведення архівної справи в БУВР Тиси;

– забезпечення відповідно до встановленого порядку прийом, реєстрацію, систематизацію, зберігання і використання документів в архіві БУВР Тиси.

– подання документів (положень, інструкцій з діловодства, номенклатур, описів) на розгляд та погодження експертно-перевірочною комісією Державного архіву Закарпатської області.

– забезпечення передачі документів на постійне зберігання до Державного архіву Закарпатської області.

 

Начальник відділу – Гурзан Тетяна Василівна 

 

Електронна адреса: kadry@buvrtysa.gov.ua

Телефон: 64-61-91

Залиште свій коментар