Українсько-угорське співробітництво

Українсько-угорське співробітництво між водогосподарськими організаціями Закарпатської області України і Саболч-Сатмар-Березької області Угорщини впродовж останніх 14 років здійснюються у відповідності до Угоди між Урядом України та Урядом Угорської Республіки з питань водного господарства на прикордонних водах, підписаної в м. Будапешті 11 листопада 1997 року.

Головними напрямками українсько-угорського двостороннього співробітництва є здійснення узгодженої водогосподарської та водоохоронної діяльності обох Сторін на водотоках спільного користування, проведення регулярного обміну інформацією про кількісний і якісний стан водних ресурсів та їх раціональне використання.

По центру Уповноважений Уряду України, голова Держводагентства –  Ірина Овчаренко, 
Уповноважений Уряду Угорської Республіки – Петер Ковач, 2019 рік

З метою конкретизації виконання положень українсько-угорської міжурядової Угоди за участю експертів і спеціалістів водного господарства обох Сторін у формі Додатків до Угоди розроблено порядки українсько-угорського співробітництва, що враховують основні положення “Конвенції по охороні, використанню рік і озер, які перетинають Державні кордони” (Гельсінкі, 16 березня 1992 р.) та “Конвенції співробітництва щодо захисту та збалансованого водокористування ріки Дунай” (м. Софія, 29 червня 1994 р.). У цих документах конкретно визначені обов’язки Сторін щодо черговості оперативного і взаємного інформування при виникненні паводкової ситуації. Порядки співробітництва регулюють заходи і роботу водогосподарських організацій до початку паводків, під час паводків та після проходження паводків на річках, а також на водозбірних каналах, які перетинають або формують державний кордон, з тим, щоб досягти узгодженості і максимальної ефективності в діяльності Сторін, спрямованої на відведення паводкових і надлишкових безстічних вод з найменшими збитками для народного господарства обох країн. Крім цього з 2015 року в зоні особливої уваги постали питання управління водними ресурсами в період засух. Для цього фахівці на постійній основі працюють над розробкою проєктів та подальшою реалізацією можливостей обводнення спільних меліоративних систем. В порядках співробітництва також визначено критерії експлуатації гідротехнічних споруд, розташованих на територіях спільного інтересу.

Експерти водного господарства української та угорської Сторін

Реалізація Порядків співробітництва є важливою складовою частиною у виконанні Міжурядової Угоди, особливо з проблем захисту населення і прикордонних територій від водної стихії.

З метою практичної реалізації Угоди Сторони сформували за регіональним принципом спільні робочі групи:

–     з питань протипаводкового захисту;

–     з обміну гідрометеорологічною інформацією;

–     з контролю якості прикордонних вод.

У лютому 2010 року з метою узгодження методик розрахунку паводків різної забезпеченості було створено спільну робочу групу з вивчення методик побудови кривих вільної поверхні та обчислення розрахункових рівнів різної паводкової забезпеченості в басейні р. Тиса. Визначені розрахункові рівні паводків стали поштовхом до новітнього підходу у проєктуванні та будівництві прикордонних систем протипаводкового захисту в обох країнах. З метою представлення стратегічних завдань, що впливали із зазначених робіт, сторонами у 2013 році було розроблено та затверджено Уповноваженими Урядів сторін Спільну українсько-угорську протипаводкову програму розвитку, яка відповідає угорським та українським національним правовим нормам, враховує попередні дослідження та розробки, пов’язана зі спорудами, побудованими по обидва боки кордону, а також відповідає принципам Паводкової Директиви ЄС. У спільній програмі розвитку пріоритетним є питання приведення до рівноцінного стану протипаводкових дамб спільного інтересу. Окрім реконструкції дамб, програма розглядає можливості посилення надійності протипаводкового захисту шляхом будівництва паводкоакумулюючих польдерів та гірських ємностей на угорській та українській територіях. Спільна програма розвитку також містить подальше вдосконалення спільної українсько-угорської системи моніторингу та прогнозування паводків АІВС-«Тиса» шляхом модернізації існуючих станцій, встановленням нових станцій, нового метеорадару на українській території, вдосконалення системи ІТ та радіозв’язку. Заходи програми розвитку поступово втілюються стронами.

З врахуванням зазначених факторів водогосподарські організації Сторін здійснюють регулярний обмін та погодження проєктної документації на відновлення пошкоджених паводками, існуючих і будівництво нових водозахисних споруд в прикордонній смузі спільних водотоків.

Згідно з положеннями Угоди експерти БУВР Тиси і Верхнє-Тисайської дирекції водного господарства проводять щороку, почергово на території обох країн спільні обстеження гідротехнічних споруд на прикордонних водотоках басейну р. Тиса і каналах, спільно здійснюють їх оцінку, обмінюються досвідом роботи, взаємно узгоджують подальші двосторонні заходи.

Зустріч експертів робочої групи із захисту від шкідливої дії вод

Зовнішні зв’язки між водогосподарськими організаціями прикордонних областей України та Угорщини розвиваються у межах міжурядової Угоди, Міжнародної Комісії із захисту річки Дунай, Українсько-Угорської міжурядової змішаної комісії з питань транскордонного та прикордонного співробітництв, а також в рамках реалізації спільних проєктів програм міжнародної технічної допомоги.

Надзвичайно важливим напрямком співпраці водогосподарників Закарпаття та Саболч-Сатмар-Березької області є співробітництво по створенню і експлуатації автоматизованої інформаційно-вимірювальної системи протипаводкового захисту.

Створення АІВС-«Тиса» спрямовано, насамперед, на забезпечення прогнозованого управління водними ресурсами басейну р. Тиса, спрямовано на автоматизацію і розширення зон спостережень, збір і обробку інформації з районів інтенсивного формування стоків води, попередження про формування і проходження паводків та вжиття своєчасних заходів по захисту територій від можливих затоплень. На українській території система була введена в експлуатацію у 2000 році за сприяння і допомоги Уряду Угорщини.

Облаштування станцій спрямоване на забезпечення більш тривалого часу для організації захисту території регіону за рахунок своєчасного попередження, підвищення надійності прогнозування рівнів води під час паводку та постійного спостереження за параметрами якості води на базі автоматичної передачі даних в центри обробки інформації міст Ужгород та Ніредьгаза.

На території області нині функціонують 49 гідрологічних і метеорологічних автоматизованих вимірювальних станцій та одна станція контролю якості води, побудовані на кошти Угорського Уряду та інших джерел міжнародної технічної допомоги. З метою забезпечення більш якісного прогнозування паводкових ситуацій в басейні р. Тиса Сторони розробили «Стратегію розвитку спільної автоматизованої інформаційно-вимірювальної системи Тиса», яка, за погодженням Уповноважених Урядів двох країн, набула чинності з 1 січня 2010 року.

У 2012 році в рамках проєкту технічної допомоги HUSKROUA/0901/042 по програмі ТКС ЄІСП у БУВР Тиси впроваджено міжнародний стандарт ISO 9001 щодо гідрографічних вимірювань, збору даних та експлуатації АІВС-«Тиса».

Водогосподарські організації обох Сторін в міру своїх фінансових можливостей вирішують питання щодо забезпечення захисту населених пунктів і територій від шкідливої дії вод. БУВР Тиси разом з органами місцевої виконавчої влади області здійснюють заходи щодо виконання національної програми комплексного протипаводкового захисту в басейні р. Тиса.

Сьогодні, у зв’язку із кліматичними змінами, забезпечити надійний протипаводковий за допомогою лише водозахисних дамб повністю неможливо, тому будівництво акумулючих ємностей і польдерів, а також розробка узгоджених правил їх експлуатації, є надзвичайно важливим і необхідним напрямком співробітництва обох країн.

Ще одним важливим напрямком українсько-угорського співробітництва є реалізація спільних міжнародних проєктів. За останні п’ятнадцять років у рамках Програм транскордонного співробітництва Європейської Комісії спеціалісти БУВР Тиси та Верхнє-Тисайської дирекції водних справ брали участь у реалізації таких міжнародних проєктів:

  • «Розробка українсько-угорських комплексних планів протипаводкового захисту, розвитку водного господарства та оновлення заплавних територій в регіоні Берег і басейні р. Боржава» (2006-2008).
  • «Розвиток Берегівської транскордонної меліоративної системи в басейні р. Тиса» (2008-2010).
  • «Подальший розвиток і гармонізація Верхнє-Тисайських українських і угорських програм розвитку протипаводкового захисту та створення інтегрованої системи прогнозування паводків з застосуванням моделей на основі гео-інформаційних систем» (2011-2014).
  • «Підвищення готовності до паводків у Берегівській транскордонній польдерній системі зі спрямуванням на басейн каналу Чаронда – Латориця» (2011-2014).
  • «Покращення спільної українсько-угорської телеметричної системи для забезпечення протипаводкового захисту на рівні водозбірного басейну» (2011-2013).
  • «Стале управління природними ресурсами в межиріччі річок Тиса – Тур (Батарська осушна система)» (2012 – 2015).
  • «Підготовка спільної українсько-угорської комплексної програми щодо зменшення рівнів паводків та оновлення заплав Верхнє-Тисайської ділянки Вишково-Вашарошнаминь» (2012 – 2015).
  • «Зміцнення транскордонної безпеки спільними заходами, спрямованими на запобігання паводків та затоплення внутрішніми водами у межиріччі річок Тиса і Тур» (2019-2022)