Основні завдання (положення)

Басейнове управління водних ресурсів річки Тиса (далі – БУВР Тиси) є бюджетною неприбутковою організацією, яка належить до сфери управління центрального органу виконавчої влади, який реалізує державну політику у сфері розвитку водного господарства, управління, використання та відтворення поверхневих водних ресурсів – Державного агентства водних ресурсів України (далі – Держводагентство).

БУВР Тиси у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, нормативно- правовими актами центральних органів виконавчої влади, що мають міжгалузеве значення, рішеннями обласної та місцевих державних адміністрацій, наказами, рішеннями колегії та іншими нормативними документами і актами Держводагентства та  Положенням про Басейнове управління водних ресурсіврічки Тиса (ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Державного агентства водних ресурсів України “12” липня 2023 р. № 83).

Виконання покладених завдань та функцій БУВР Тиси здійснює через Берегівське, Виноградівське, Мукачівське, Тячівське, Ужгородське міжрайонні управління водного господарства.

Зони діяльності МУВГ

БУВР Тиси у процесі виконання покладених на нього завдань взаємодіє в установленому порядку з місцевими державними адміністраціями, органами місцевого самоврядування, територіальними органами Мінприроди, МНС, інших центральних органів виконавчої влади, правоохоронними органами, іншими організаціями, підприємствами і установами в частині виконання довгострокових комплексних програм щодо забезпечення надійної експлуатації водогосподарських систем, гідротехнічних споруд та здійснення заходів, пов’язаних із запобіганням шкідливій дії вод.

Основні завдання:
1.
Забезпечення реалізації державної політики у сфері управління, використання та відтворення поверхневих водних ресурсів у межах суббасейну Тиси району басейну річки Дунай;

2.Спрямування та координація діяльності організацій, що належать до сфери управління Держводагентства, з питань управління, використання та відтворення поверхневих водних ресурсів у межах суббасейну Тиси району басейну річки Дунай;

3.Забезпечення реалізації державної політики у сфері водного господарства у межах суббасейну Тиси району басейну річки Дунай.

БУВР Тиси відповідно до покладених на нього завдань у межах суббасейну Тиси району басейну річки Дунай

 1. вносить пропозиції Держводагентству, органам виконавчої влади і органам місцевого самоврядування щодо розробки державних цільових і регіональних програм з питань управління, використання та відтворення поверхневих водних ресурсів;
 2. бере участь у виконанні державних цільових програм з питань водного господарства, управління, використання та відтворення поверхневих водних ресурсів та здійсненні заходів, пов’язаних із запобіганням шкідливій дії вод і ліквідацією її наслідків, включаючи протипаводковий захист сільських населених пунктів та сільськогосподарських угідь;
 3. розробляє план управління суббасейну річки Тиса та його оновлення;
 4. за координацією Держводагентства утворює та організовує роботу басейнової ради Тиси;
 5. приймає участь у розробці водогосподарських балансів, бере участь у вирішенні питань, пов’язаних із міжбасейновим розподілом стоку річок;
 6. узагальнює та аналізує дані про водогосподарську і гідрологічну обстановку та надає оперативну інформацію Держводагентству;
 7. координує здійснення заходів щодо екологічного оздоровлення поверхневих вод;
 8. забезпечує у межах компетенції контроль за дотриманням встановлених режимів роботи водосховищ, водогосподарських систем;
 9. веде державний облік водокористування та надає пропозиції Держводагентству щодо наповнення державного водного кадастру за розділами «Поверхневі водні об’єкти» і «Водокористування»;
 10. приймає звіти про використання води за формою № 2 ТП-водгосп (річна), перевіряє їх достовірність та узагальнює результати державного обліку водокористування;
 11. бере участь у забезпеченні задоволення потреб населення і галузей економіки у водних ресурсах;
 12. організовує виконання робіт, пов’язаних з мінімізацією наслідків шкідливої дії вод, зокрема шляхом забезпечення захисту від підтоплення, протипаводкового і протиповеневого захисту сільськогосподарських угідь, а також сільських населених пунктів;
 13. здійснює у межах повноважень, передбачених законом, разом з іншими органами виконавчої влади заходи щодо запобігання надзвичайним ситуаціям, зменшення руйнівних наслідків повеней, забезпечення безаварійного пропуску льодоходу та паводкових вод;
 14. забезпечує роботу функціональної підсистеми противопадкових заходів Єдиної системи цивільного захисту;
 15. здійснює моніторинг підтоплення сільських та селищних населених пунктів;
 16. володіє, користується і розпоряджається майном, яке закріплене за ним на праві оперативного управління, згідно з чинним законодавством;
 17. розробляє пропозиції щодо визначення пріоритетів розвитку водного господарства;
 18. розглядає та надає пропозиції територіальному органу Держводагентства (у разі його відсутності – Держводагентству) щодо можливості видачі дозволів на спеціальне водокористування;
 19. розглядає та надає пропозиції територіальному органу Держводагентства (у разі його відсутності – Держводагентству) щодо погодження нормативів водопостачання;
 20. розробляє режими роботи водосховищ, ставків, водогосподарських систем і каналів та орендованих водних об’єктів і надає пропозиції територіальному органу Держводагентства (у разі його відсутності – Держводагентству) стосовно їх встановлення;
 21. розглядає та надає пропозиції територіальному органу Держводагентства (у разі його відсутності — Держводагентству) стосовно погодження договорів оренди та паспортів водних об’єктів;
 22. розглядає і надає пропозиції Держводагентству та його територіальному органу стосовно погодження проектів на проведення робіт на землях водного фонду;
 23. розглядає та надає пропозиції територіальному органу Держводагентства (у разі його відсутності – Держводагентству) стосовно погодження меж зон санітарної охорони водних об’єктів та проектів встановлення розмірів смуг відведення та режиму користування ними;
 24. розглядає та надає пропозиції територіальному органу Держводагентства стосовно створення на річках тау їх басейнах штучних водойм та водопідпірних стінок;
 25. надає пропозиції Держводагентству щодо затвердження правил експлуатації водосховищ комплексного призначення;
 26. здійснює заходи щодо екологічного оздоровлення поверхневих вод;
 27. проводить моніторинг якості вод на транскордонних ділянках водотоків, визначених відповідно до міждержавних угод про співробітництво на транскордонних водних об’єктах;
 28. проводить моніторинг якості масивів поверхневих вод, забір води з яких здійснюється для задоволення питних та господарсько-побутових потреб населення;
 29. проводить державний моніторинг вод відповідно до порядку, затвердженого Кабінетом Міністрів України;
 30. здійснює моніторинг масивів поверхневих вод у випадках їх аварійного забруднення з метою з’ясування масштабу та наслідків;
 31. узагальнює дані державного моніторингу вод та повідомляє Держводагентство, органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування про стан масивів поверхневих вод;
 32. здійснює діяльність, пов’язану з придбанням, зберіганням, використанням прекурсорів для виконання інструментально-лабораторних робіт при проведенні моніторингу довкілля, згідно з чинним законодавством;
 33. проводить аналіз якості поверхневих вод та сповіщає органи виконавчої влади і органи місцевого самоврядування, а також надає результати Держводагентству;
 34. організовує роботу, пов’язану із забезпеченням єдності та необхідної точності вимірювань, підвищенням рівня метрологічного забезпечення відповідно до вимог нормативних документів з метрологічної діяльності;
 35. визначає існуючий та перспективний потенціал енерговикористання і енергозбереження, впровадження першочергових та перспективних енергозберігаючих заходів;
 36. розглядає та погоджує технічні умови для проектування будівництва та реконструкції водогосподарських об’єктів;
 37. розглядає проектно-кошторисну документацію на будівництво реконструкцію) окремих об’єктів інженерної інфраструктури водогосподарських об’єктів;
 38. забезпечує проектування, будівництво і реконструкцію водогосподарських об’єктів та окремих об’єктів інженерної інфраструктури, водогосподарських об’єктів багатоцільового використання;
 39. подає Держводагентству пропозиції щодо розроблення, перегляду і ствердження нормативної документації з проектування, будівництва та експлуатації водогосподарських об’єктів;
 40. виконує функції замовника на проектування, будівництво і реконструкцію природоохоронних та інших об’єктів інженерної інфраструктури;
 41. забезпечує експлуатацію державних водогосподарських об’єктів комплексного призначення, проведення планово-запобіжних ремонтів споруд, а також здійснює ремонт меліоративної мережі та її гідротехнічних споруд на договірних засадах;
 42. забезпечує проведення робіт із запобігання пошкодженню та аваріям на водогосподарських об’єктах;
 43. забезпечує проведення моніторингу технічного стану гідротехнічних споруд, що належать водогосподарським організаціям на правах оперативного управління;
 44. готує пропозиції Держводагентству щодо паспортизації малих річок;
 45. здійснює за дорученням Держводагентства міжнародне співробітництво у галузі використання і охорони вод та відтворення поверхневих водних ресурсів транскордонних вод басейну р. Тиса, готує відповідні пропозиції Держводагентству, бере участь у нарадах Уповноважених, їх заступників та робочих груп сторін;
 46. за погодженням з Держводагентством бере участь у реалізації міжнародних програм і грантових угод у галузі використання і охорони вод відтворення водних ресурсів та протипаводкового захисту, впроваджує плануправління басейном р. Тиса;
 47. забезпечує функціонування розвиток спільної українсько-угорської автоматизованої інформаційно-вимірювальної системи для прогнозування паводків і управління водними ресурсами в басейні р. Тиса (АІВС «Тиса») та геоінформаційної системи водогосподарських об’єктів Закарпатської області;
 48. організовує наукову, науково-технічну, інвестиційну, інформаційну, видавничу діяльність, сприяє створенню і впровадженню сучасних інформаційних технологій та комп’ютерних мереж у сфері розвитку водного господарства, управління, використання та відтворення поверхневих водних ресурсів;
 49. забезпечує інформування громадськості про реалізацію державної політики у сфері розвитку водного господарства, управління, використання та відтворення поверхневих водних ресурсів, а також проводить заходи з популяризації екологічних знань, дбайливого ставлення до водних ресурсів, забезпечує відкритість діяльності шляхом взаємодії зі ЗМІ та використання засобів поширення інформації’;
 50. здійснює інші повноваження, визначені законом.

Управління для виконання покладених на нього завдань має право:

 1. залучати в установленому порядку до виконання окремих робіт, участі у вивченні окремих питань вчених і фахівців, місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій (за погодженням їх керівниками) для розгляду питань, що належать до його компетенції;
 2. отримувати безоплатно від державних органів та органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій незалежно від форми власності та їх посадових осіб, а також громадян та їх об’єднань інформацію, документи і матеріали, необхідні для виконання покладених на нього завдань;
 3. скликати наради, утворювати комісії та робочі групи, проводити наукові конференції, семінари з питань, що належать до сфери його компетенції;
 4. користуватися відповідними інформаційними базами даних державних органів, державними, у тому числі урядовими, системами зв’язку і комунікацій, мережами спеціального зв’язку та іншими технічними засобами;
 5. надавати платні послуги на замовлення юридичних і фізичних осіб на підставі господарсько- та цивільно-правових договорів. Використовувати отримані доходи виключно для здійснення видатків на покриття витрат, пов’язаних з організацією та наданням таких послуг, своє утримання, а також випадків на інші напрями для реалізації цілей і завдань, передбачених цим Положенням;
 6. здійснювати інші повноваження відповідно до чинного законодавства України;
 7. Управління здійснює свої повноваження безпосередньо та через створені в установленому порядку підпорядковані йому організації.
 8. У правління у процесі виконання покладених на нього завдань взаємодіє в установленому порядку з місцевими державними адміністраціями, органами місцевого самоврядування, територіальними органами Держводагентства, ДСНС, інших центральних органів виконавчої влади, правоохоронними органами, водогосподарськими організаціями та підприємствами і установами, які належать до сфери управління Держводагентства, басейновою радою, іншими організаціями, підприємствами і установами;
 9. Управління у межах повноважень, передбачених законом, на основі і на виконання Конституції та законів України, актів Президента України та постанов Верховної Ради України, прийнятих відповідно до Конституції та законів України, актів Кабінету Міністрів України, наказів Держводагентства, видає накази організаційно-розпорядчого характеру, організовує та контролює їх виконання.
 10. Управління очолює керівник (начальник), який призначається на посаду звільняється з посади Головою Держводагентства шляхом укладення та розірвання з ним контракту за погодженням з місцевою державною адміністрацією.Керівник Управління може мати заступників, яких призначає та звільняє з посад за погодженням з Держводагентством.