Основні завдання

Басейнове управління водних ресурсів річки Тиса (далі – БУВР Тиси) є бюджетною неприбутковою організацією і належить до сфери управління центрального органу виконавчої влади у галузі розвитку водного господарства і меліорації земель, управління, використання та відтворення поверхневих водних ресурсів – Державного агентства водних ресурсів України (далі – Держводагентство).

БУВР Тиси у межах своїх повноважень відповідно до законодавства забезпечує у межах басейну р. Тиса реалізацію державної політики у сфері управління, використання, збереження та відтворення водних ресурсів, розвитку водного господарства, експлуатації гідротехнічних споруд, державних меліоративних систем, вирішує разом з органами виконавчої влади та іншими організаціями, установами, підприємствами питання забезпечення населення і галузей економіки водними ресурсами.

Виконання покладених завдань та функцій БУВР Тиси здійснює через Берегівське, Виноградівське, Мукачівське, Тячівське, Ужгородське міжрайонні управління водного господарства.

Зони діяльності МУВГ

БУВР Тиси у процесі виконання покладених на нього завдань взаємодіє в установленому порядку з місцевими державними адміністраціями, органами місцевого самоврядування, територіальними органами Мінприроди, МНС, інших центральних органів виконавчої влади, правоохоронними органами, іншими організаціями, підприємствами і установами в частині виконання довгострокових комплексних програм щодо забезпечення надійної експлуатації водогосподарських систем, гідротехнічних споруд та здійснення заходів, пов’язаних із запобіганням шкідливій дії вод.

Основні завдання:
1.
Забезпечення державного управління водними ресурсами, реалізація державної політики у сфері використання, збереження та відтворення поверхневих вод, забезпечення потреб населення і галузей економіки водними ресурсами.

2.Виконання довгострокових комплексних програм щодо забезпечення надійної експлуатації водогосподарських систем, гідротехнічних споруд і окремих об’єктів інженерної інфраструктури, які перебувають у державній власності і знаходяться на балансі водогосподарських організацій, підпорядкованих БУВР Тиси, та здійснення заходів, пов’язаних із запобіганням шкідливій дії вод у межах сільських населених пунктів та сільськогосподарських угідь і ліквідацією її наслідків, включаючи протипаводковий захист цих територій.

3.Реалізація заходів щодо розвитку водного господарства і меліорації земель, експлуатації об’єктів державного водогосподарського комплексу та міжгосподарських меліоративних систем у Закарпатській області.

Функції

1. Вносить пропозиції Держводагентству, органам виконавчої влади і місцевого самоврядування щодо розробки державних цільових і регіональних програм з питань водного господарства, управління, використання та відтворення поверхневих водних ресурсів басейну р. Тиса, а також меліорації земель та експлуатації об’єктів державного водогосподарського комплексу, міжгосподарських меліоративних систем та бере участь у їх реалізації, а також здійснює планування розвитку водного господарства, меліорації земель та водогосподарського будівництва у Закарпатській області.

2. Виконує у межах повноважень функції з управління об’єктами державної власності, що знаходяться в оперативному управлінні БУВР Тиси.

3. Визначає потребу населення і галузей національної економіки у водних ресурсах, розробляє пропозиції щодо визначення пріоритетів розвитку водного господарства басейну р. Тиса.

4. Здійснює інвентаризацію та паспортизацію міжгосподарських меліоративних систем, затверджує правила, встановлює режими їх експлуатації, забезпечує їх дотримання та експлуатацію.

5. Здійснює державний облік водокористування у межах Закарпатської області.

6. Забезпечує функціонування системи державного моніторингу довкілля в частині проведення гідрохімічних, радіологічних спостережень у районі основних водозаборів комплексного призначення, на водних об’єктах та водогосподарських системах басейну Тиси.

7. Розробляє заходи щодо екологічного оздоровлення річок басейну Тиси, координує та бере участь у їх реалізації, а також здій нює спостереження за станом цих водних об’єктів, гідротехнічних споруд та дотриманням режимів роботи водосховищ, водогосподарських систем, надає в межах повноважень пропозиції до програм соціально-економічного розвитку регіону.

8. Здійснює за дорученням Держводагентства міжнародне співробітництво з питань управління, використання, охорони та відтворення водних ресурсів на транскордонних водних об’єктах басейну р. Тиса.

9. Забезпечує функціонування і розвиток спільної українсько-угорської автоматизованої інформаційно-вимірювальної системи для прогнозування паводків і управління водними ресурсами в басейні р. Тиса (АІВС-«ТИСА») та геоінформаційної системи водогосподарських об’єктів Закарпатської області.

10. Забезпечує з урахуванням галузевих особливостей виконання організаційних заходів щодо проектування, будівництва і реконструкції систем захисту від шкідливої дії вод, меліоративних систем, гідротехнічних споруд та водогосподарських об’єктів багатоцільового використання, виступає замовником у встановленому чинним законодавством порядку проектно- кошторисної документації та робіт щодо водогосподарського та меліоративного будівництва. Здійснює аналіз технічного стану гідротехнічних споруд та меліоративних систем, нагляд за збереженням водогосподарських споруд і пристроїв.

11. Узагальнює та аналізує дані моніторингу якості поверхневих вод басейну р. Тиса, бере участь у розробленні оперативних та довгострокових прогнозів зміни екологічного стану водних об’єктів, інформує про результати Держводагентство, органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування та населення. Розглядає та погоджує проекти паспортів місць видалення відходів у межах Закарпатської області.

12. Формує довгостроковий прогноз водогосподарських балансів, розробляє схеми комплексного використання та охорони водних ресурсів, бере участь у вирішенні питань, пов’язаних із міжбасейновим та міждержавним розподілом стоку річок і використанням прикордонних вод.

13. Забезпечує роботу функціональної відомчої системи із запобігання та реагування на надзвичайні ситуації в басейні річки Тиса.

14. Здійснює в межах повноважень разом з іншими органами виконавчої влади та місцевого самоврядування, заходи щодо запобігання надзвичайним ситуаціям, зменшення руйнівних наслідків повеней, забезпечення безаварійного пропуску повеней, паводків та льодоходу.

15. Узагальнює та аналізує дані про водогосподарську та гідрологічну обстановку в басейні р. Тиса та надає оперативну інформацію Держводагентству щодо водогосподарської і гідрологічної обстановки у межах Закарпатської області.

16. Проводить заходи з популяризації екологічних знань, дбайливого ставлення до водних ресурсів; забезпечує відкритість діяльності управління шляхом взаємодії зі ЗМІ та використання сучасних засобів поширення інформації.

17. Організовує наукову, науково-технічну, інвестиційну, інформаційну діяльність, сприяє створенню і впровадженню сучасних інформаційних технологій та комп’ютерних мереж у сфері розвитку водного господарства, управління, використання та відтворення поверхневих водних ресурсів.

18. Виконує інші функції, визначені законодавством та пов’язані з виконанням покладених на нього завдань.